Sharing my faith and my life one day at a time.

Thursday, August 6, 2009

Lea Salonga Sings Bayan Ko

One of my most favorite parts watching Corazon Aquino's funeral. I was so choked up because it was sung as Mrs. Aquino's remains were being brought out of Manila Cathedral. The image was haunting.

Lea Salonga's voice, tone and pitch were flawless.

Bayan Ko, to me, is still has one of the best lyric out of all the Filipino songs I know. The Tagalog is just SO BEAUTIFUL.Ang bayan kong Pilipinas,
Lupain ng gintó't bulaklák.
Pag-ibig ang sa kanyáng palad
Nag-alay ng gandá't dilág.
At sa kanyáng yumi at gandá,
Dayuhan ay nahalina.
Bayan ko, binihag ka,
Nasadlák sa dusa.

Koro:
Ibon mang may layang lumipád,
kulungín mo at umíiyák!
Bayan pa kayáng sakdál dilág,
Ang 'dî magnasang makáalpás!
Pilipinas kong minumutyâ,
Pugad ng luhà ko't dálitâ,
Aking adhikâ,
Makita kang sakdál laya!

1 comment

irmaloveslife said...

Lea's rendition was absolutely brilliant. Loved it, too!

Listening to His Voice+ Blog design by labinastudio.